محصولات شرکت

محصولات شرکت ما

محصولی که توسط شرکت غوریان زعفران به بازار عرضه میشود گلچین شده از بهترین محصولات زعفرانزارهای ولسوالی غوریان ولایت هرات، مهد تولد زعفران افغانستان می باشد که در محیطی

کاملا صحی پروسس و در طرحهای مختلف مطابق با پسند بازار و سلیقه مشتری و بر حسب استندردهای بین المللی بسته بندی می شوند.